Általános Szerződési Feltételek

hatályban: 2021. május 5-től visszavonásig.

I.              PREAMBULUM

 

Üdvözöljük Önöket!

Kérjük, hogy mielőtt megrendelné valamely szolgáltatásunkat, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

Szolgáltatásaink igénybe vételének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönjük!

II.            IMPRESSZUM
 1. A Szolgáltató adatai

Név: Magyar Csillagászat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.

Képviselő: Dr. Kiss Áron Keve, ügyvezető

Székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Postacím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17.

Cégjegyzékszám: 01-09-383310

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, 9021 Győr, Szent István u. 6.

Bejegyzés dátuma: 2017.06.13.

Fő tevékenység: 7490 Mns. egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység

Adószám: 25967238-2-43

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11712004-22460921-00000000

Honlap: www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Ügyfélfogadás:

Telefonon: +36 30 268 4643 (munkanapokon, hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 között)

Postai úton: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17.

E-mailen: info@svabhegyicsillagvizsgalo.com

Személyesen: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17. (előre egyeztetett időpontban)

Szolgáltató egyeztetés esetén lehetőséget biztosít Messenger chaten keresztül történő kapcsolatfelvételre is.

 1. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: RACKFOREST KFT.

Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 914549

Telefonszám: +36 70 362 4785

E-mail cím: info@rackforest.com

Webhely: https://rackforest.com/

III.           FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Látogató: Megrendelő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő más természetes személy.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

IV.          VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)
V.            AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – jelen ÁSZF, valamint a honlapon található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megrendelési és a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon keresztül történő megrendelésének elküldésével Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés részét képezi.

VI.          A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

VII.         DÍJAK

A feltüntetett díjak forintban értendők, tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A Szolgáltató ÁFA körbe tartozik.

A Honlapon feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak.

Az díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.

VIII.        PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Személyesen: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17. (előre egyeztetett időpontban)
 • Postai úton: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17.
 • Telefonon: +36 30 268 4643 (munkanapokon, hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 között)
 • E-mailen: info@svabhegyicsillagvizsgalo.com
 • Messenger chaten keresztül

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – tehát jelen esetben a Szolgáltatóval kapcsolatos panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:
 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetők el: http://kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

Ügyfél – ide értve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt is - jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató - nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – tehát a Szolgáltató - írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Szolgáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabásnak van helye. A bírságkiszabástól való eltekintésre nincs lehetőség.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu kerelem@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:+36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt az alábbiakról: az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A platform használatának feltétele, hogy a vevő és a kereskedő – jelen esetben a Megrendelő és a Szolgáltató - lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

Panasz akkor tehető, ha:

 • A Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.
 • A Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.
 • Panasza olyan szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.
 • Ismeri a Szolgáltató e-mail-címét.
 • Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval a panasza miatt.
 • Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval.
 • A Szolgáltatót ebben az ügyben nem perelte be korábban.

Miután a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésér, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.

A platform értesítést küld a Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.

Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.

IX.          SZERZŐI JOGOK

A honlapon szereplő tartalom és a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook oldalán és Youtube csatornáján közzétett előadások – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva - szerzői jogi védelem alatt állnak, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.

Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a fenti forrásokra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető)

Megrendelő a szolgáltatásokat kizárólag személyes használatra veheti igénybe. Az online program elérhetőségét lehetővé tevő link nyilvánosságra hozatala, annak harmadik személy részére történő jogosulatlan továbbítása tilos.

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és naptári naponként 100.000 Ft, előadásonként 500.000 Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

X.            RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁS KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Szerződés további pontjai érvényben maradnak, és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

XI.          A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

XII.         A SZOLGÁLTATÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon keresztül megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek.

A képek esetenként illusztrációk.

XIII.        AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására.

A megrendelés elküldését követően Megrendelőnek a Szolgáltató I. pontban rögzített elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A Megrendelő által megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a visszaigazoló e-mail megküldésére.

A Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani.

A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, vagy a szolgáltatás teljesítését.

XIV.       ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ FELTÜNTETÉSE ESETÉN

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – valamely szolgáltatás díja hibásan szerepel a honlapon. Hibás díjfeltüntetés esetén a honlapon keresztül leadott megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát – a hibásan feltüntetett díj alapján nem áll a Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett díjon értékesíteni.

Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között.

Amennyiben a Megrendelő hibásan feltüntetett díj alapján tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. Hibásan feltüntetett díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes díjazásra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.

Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

XV.        A HONLAP HASZNÁLATA - A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

Jegyvásárlás on-line műsorokra és előadásokra

A szolgáltatás kiválasztása:

Megrendelő az „Online műsor” menüpont alatt láthatja azokat az online programokat, amelyeket Szolgáltató látogatói részére kínál.

Szolgáltató ezen menüpont alatt nyújt tájékoztatást a program tervezett kezdési és befejezési időpontjáról, továbbá röviden ismerteti annak tartalmát. A „Bővebb információ” gombra kattintva részletes tájékoztatás érhető el.

Kosárba helyezés:

A program kiválasztását követően megrendelő egy legördülő listából kiválaszthatja a rá vonatkozó jegytípust, majd a résztvevők számát.

Ezt követően a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti kosarába a kiválasztott szolgáltatást.

Megrendelő egy szolgáltatás típusból (egy adott esemény) tetszőleges főre szóló szolgáltatást helyezhet a kosarába anélkül, hogy fizetési kötelezettsége keletkezne. Egy vásárlás során csak egyetlen típusú szolgáltatásra (eseményre) vásárolhat jegyet, mert minden szolgáltatáshoz más belépési kódot/linket küld a rendszer.

Kosár megtekintése:

A Kosár tartalma a „Kosárba teszem” gomb mellett lévő, „Kosár” feliratra, vagy a weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva érhető el.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Fizetés Barionnal" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti a szolgáltatások eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb szolgáltatások helyezhetőek, illetve a kívánt szolgáltatásszám megváltoztatható.

Megrendelőnek lehetősége van a kiválasztott szolgáltatásokat eltávolítani a kosárból, illetve a szolgáltatások darabszámát megváltoztatni.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a Megrendelő által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett szolgáltatások díját.

Amennyiben Megrendelő kosarába helyezett tételek megfelelők, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Megrendelői adatok megadása:

A „Számlázási adatok” dobozban Megrendelőnek a vezetéknevét, a keresztnevét, címét, a telefonszámát és az e-mail címét kell megadnia.

Vevő itt jelezheti, ha cégként kíván vásárolni. Ebben az esetben meg kell adnia a cég adószámát is.

Kupon beváltása:

Megrendelőnek – amennyiben rendelkezik vele – lehetősége van kupon beváltására. A kuponkód rögzítését követően a „Kupon beváltása” gombra kattintva érvényesíthető a kedvezmény.

Fizetési mód:

A szolgáltatás díja online úton, bankkártyával fizetendő a Barion rendszeren keresztül, vagy – amennyiben Megrendelőnek rendelkezésre áll - Barion tárcával.

Sikeres díjfizetés után Szolgáltató visszaigazoló e-mailt és e-számlát küld e-mail útján. Szolgáltató ezen e-mailben a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkról, így az online előadás elérhetőségéről is tájékoztat.

Jegyvásárlás a csillagvizsgálóban szervezett programokra

 • A „Látogatás” menüpont „Programlista” vagy „Eseménynaptár” almenüpontjára kattintva azon Megrendelők rendelhetik meg a Szolgáltató szolgáltatásait, akik egyéni vagy családos látogatást terveznek.

Ha a Megrendelő csoporttal kívánja igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatásait, ezirányú megkeresését az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu email címre küldheti el.

Ha a megrendelő különleges rendezvényt vagy VIP, vagy más exkluzív eseményt, illetve kihelyezett bemutatót kíván igénybe venni, ezirányú megkeresését az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu email címre küldheti el.

 • Egyéni látogatás tervezése esetén Megrendelő az Eseménynaptárban láthatja azokat a programokat, amelyeket Szolgáltató egyéni látogatók részére indít.

Szolgáltató tájékoztatást nyújt a program tervezett időpontjáról, a résztvevők számáról, továbbá röviden ismerteti annak tartalmát. A programra kattintva részletes tájékoztatás érhető el.

A programok tematikusan a „Programlista” menüpont alatt is megtalálhatók.

A Szolgáltató meghatározza az adott programon résztvevő látogatók maximális létszámát. A maximális csoportlétszám és a szabad helyek száma a programleírásban olvasható.

A nappali programokat sárga színnel jelöltük az eseménynaptárban, míg az esti programokat kék színnel. Azon programok, amelyekre már nem lehet helyet foglalni, mert elérték a maximális résztvevő számot, piros színnel jelennek meg a naptárban.

A szolgáltatás díja online úton, bankkártyával fizetendő. Készpénzes vásárlásra vagy banki átutalásra egyéni látogatásra vonatkozó megrendelés esetén nincs lehetőség. A fizetés Barion szolgáltatón keresztül történik.

Sikeres jelentkezés után Szolgáltató QR-kódot tartalmazó e-jegyet és e-számlát küld e-mail útján. Szolgáltató ezen e-mailben a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkat is megküldi. A programra való belépéskor a QR kódot a programvezetőnek kell bemutatni okostelefonon vagy kinyomtatott formában. A jegy bemutatása feltétele a programon való részvételnek.

A Szolgáltató a program indulási időpontja előtt 2 nappal további emlékeztető emailt küld a program indulásáról és a legfontosabb tudnivalókról.

Szolgáltató úgynevezett „borult idő garanciát” vállal. A programok időjárástól függetlenül, akár esős időben is megtartásra kerülnek. Borult időben távcsővel nem láthatók az égitestek, de Szolgáltató a Csillagvizsgáló működését ekkor is bemutatja. Sőt, Szolgáltató borult idő esetére kizárólag ilyenkor megtekinthető virtuális csillagtúrával és csillagmonda előadással készül, a mikroszkópos laborban pedig színes meteoritkristályok nézhetők.

A csoportos programok 2 óra hosszúságúak.

Iskolás csoportoknál a belépés két pedagógus számára ingyenes. A két pedagógust nem szükséges a honlapon a csoportlétszámba beleszámítani.

Egy csoport minimális létszáma 20 fő, maximális létszáma 35 fő. Ha ennél többen vesznek részt a programon, a szolgáltatás bontott csoportban kerül megtartásra. Ha a csoport létszáma kevesebb, mint 20 fő, a szolgáltatás díját 20 főre vetítve kell megfizetni.

A fizetés csoportok esetében előre utalással, illetve a helyszínen készpénzben fizethető.

A belépődíjat legkésőbb a csoport távozásáig rendezni kell. Utólagos fizetésre csak előre egyeztetett, jóváhagyott és indokolt esetben van lehetőség.

A Szolgáltató a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld, amely a szolgáltatással kapcsolatos lényeges információkat tartalmazza.

Szolgáltató úgynevezett „borult idő garanciát” vállal. A programok időjárástól függetlenül, akár esős időben is megtartásra kerülnek. Borult időben távcsővel nem láthatók az égitestek, de Szolgáltató a Csillagvizsgáló működését ekkor is bemutatja. Sőt, Szolgáltató borult idő esetére kizárólag ilyenkor megtekinthető virtuális csillagtúrával és csillagmonda előadással készül, a mikroszkópos laborban pedig színes meteoritkristályok nézhetők.

 • Megrendelő telefonon keresztül is jelezheti a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szándékát.

Szolgáltató telefonon csak csoportos megrendeléseket fogad.

Megrendelő ugyanakkor vállalja, hogy – szándéka megerősítéseként – a telefonon történő megrendelést és egyeztetést követően e-mailben jelzi Szolgáltatónak a megrendelni kívánt szolgáltatásra és a csoportra vonatkozó adatokat. (csoport neve, felnőtt látogatók várható száma, diák, egyetemista, nyugdíjas látogatók várható száma, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatok: intézmény hivatalos neve, adószám, irányítószám, város, utca, házszám, papír alapú vagy e-számla szükségessége).

 • Rendezvények és VIP események esetén Szolgáltató kéri, hogy Megrendelő rendezvények szervezése iránti igényét írásban, amennyiben lehet, e-mail útján jelezze elérhetőségeinek feltüntetése mellett.

Szolgáltató az igényekről való egyeztetést követően egyedi árajánlatot küld.

 

Fizetési módok

Megrendelő – az alábbi korlátozások mellett - négyféle fizetési mód közül választhat

 • készpénzben a helyszínen – csak csoportos és rendezvényekre, VIP eseményekre vonatkozó megrendelés esetén
 • banki átutalással (előre utalás) – csak csoportos és rendezvényekre, VIP eseményekre vonatkozó megrendelés esetén
 • online bankkártyás fizetéssel a Barion integrált felületén - csak egyéni látogatók esetén
 • közvetlen Barion tárcás fizetéssel

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a honlapon beérkezett megrendelésekről automatikus visszaigazolást küld. Egyéb megrendelési módok esetén Szolgáltató a Megrendelő ajánlatának elküldésének napján vagy az azt követő munkanapon, de legfeljebb az ajánlat elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő ajánlatát.

A szerződés a Megrendelő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

XVI. FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás

Megrendelő – csoportos megrendelés esetén - a szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank NyRt.

Kedvezményezett neve: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: 11712004-22460921-00000000

Online bankkártyás fizetés

Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét online, bankkártyás fizetéssel is rendezheti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Barion tárcás fizetés

Megrendelő a szolgáltatások ellenértékét saját Barion fiókjából is fizetheti.

Készpénz

Megrendelő – csoportos megrendelés esetén – a szolgáltatások ellenértékét a helyszínen, készpénzben is rendezheti.

XVII. ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK

A Szolgáltató átvételi díjat, kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján felül.

XVIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelt szolgáltatás időpontja.

XIX. LÁTOGATHATÓSÁG

A Szolgáltató által üzemeltetett Svábhegyi Csillagvizsgáló jelen üzemeltetési fázisban állandó nyitvatartási idővel nem rendelkezik, állandó recepciós személyzet a csillagvizsgálóban nem érhető el, az intézmény tetszőleges időpontban nem látogatható.

A látogatás minden esetben szervezetten, programvezető csillagász kíséretében történik.

A látogatásáról, a helyszínen szervezett programokról és szolgáltatásokról Megrendelő a www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu weboldalon nyújt tájékoztatást.

XX. EGYÉNI LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A megadott kezdési időpontot követő 5 perces türelmi idő után a programvezető bekíséri a csoportot, ami után egyéni csatlakozásra nincs lehetőség.

A programváltozás jogát az időjárásra és egyéb körülményekre vonatkozóan Szolgáltató fenntartja.

Ha a Látogató a házirendben foglalt látogatási szabályokat súlyosan megszegi, a programvezetőnek joga van kikísérni a csillagvizsgáló területéről a jegyár visszatérítése nélkül.

Amennyiben a programot szervezői oldalról időjárási-biztonsági okokból, vagy a csoport kis méretéből adódóan Szolgáltató lemondja, a döntési helyzettől függően haladéktalanul, de legkésőbb a program kezdete előtt két órával e-mailben értesíti a látogatókat. Ez esetben az átutalással megvett jegy teljes vételára visszatérítésre kerül. Szolgáltató sztornó számlát állít ki.

Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a program kezdete előtt figyelje elektronikus postaládáját.

XXI. CSOPORTOS LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a csoportok egyedi igényeit megvalósítsa. Ezzel kapcsolatban Megrendelőtől egyértelmű és proaktív kommunikációt kér.

Szolgáltató kéri, hogy a csoport az előre egyeztetett időpontban, pontosan jelenjen meg. Az ennél korábban való megjelenés esetén Szolgáltató nem tudja garantálni a területre való bejutást, a programvezető ugyanis legkorábban 5 perccel a kezdőidőpont előtt megy ki a látogatói bejárathoz abból a célból, hogy beengedje a csoportot. A csoport késése esetén Szolgáltató kéri, hogy ennek tényéről telefonon tájékoztassák a csoportvezetőt, vagy a foglalásszervezőt. Késés esetén a programvezető legfeljebb a meghirdetett kezdőidőpont utáni 2 órás programidő + negyed órás türelmi idő végéig tudja a programot megtartani. Ha a csoport késik, a program hossza ennek megfelelően rövidül.

A csoport jelentkezését a program előtti 5. naptári napig kötbérmentesen lemondhatja. A program előtti 4. 3., 2., és a programot megelőző napon a program lemondása esetén a csoport 30% kötbért köteles megfizetni. A program napjának 0. órájától kezdve a csoport lemondása esetén 100% kötbért köteles fizetni.

A Szolgáltató súlyos biztonsági kockázat (vihar, a távcsővel vagy kupolában történt vis major esetek és veszélyes műszaki probléma) esetén mondhatja vissza kötbérmentesen a programot.

A fenti kötbérfizetések a Szolgáltató hibájából törtölt programok esetén is érvényesek.

A kötbér összegének megállapításakor a megrendelés során jelzett várható létszámot szükséges alapul venni.

A csoporthoz a meghirdetett időpontban egyéni látogatók nem csatlakoznak. Amennyiben ez mégis szükséges volna a szolgáltatói oldalról, Szolgáltató engedélyt kér a csoport kapcsolattartójától.

Idegen nyelvű csoportok angol nyelven is kérhetnek vezetést emelt díj megfizetése mellett.

XXII. RENDEZVÉNYEKRE ÉS VIP ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A rendezvény volumenétől függően egyedi írásos szerződéskötés és kötbérfeltételek egyedileg történő meghatározása lehet szükséges.

Egyedi írásos szerződéskötés hiányában a megrendelés az ÁSZF-ben foglaltak szerinti szerződéskötésnek minősül.

Kisebb volumenű rendezvények biztosítékaként mindkét Fél részéről az alábbiak érvényesek:

A kötbér összege a rendezvény előtti 7. és 3. nap között való lemondás esetén az árajánlatban megjelölt díjazás 30%-a, rendezvény előtti 2., továbbá a rendezvényt megelőző napon való lemondás esetén az árajánlatban adott költség 50%-a, rendezvény napján való lemondás esetén 100%.

A kötbér számításnál a megrendelőben jelzett várható létszámot szükséges alapul venni.

Ha a rendezvény megvalósul, de a helyszínbiztosításon és a programadáson túlmenően megrendelt extra szolgáltatások Szolgáltatónak felróható módon elmaradnak, vagy gyengébb minőségű szolgáltatásokkal pótlódnak, az erre vonatkozó árajánlatrész nem, vagy a gyengébb minőségű pótlás költségének megfelelően kerülnek kiszámlázásra.

Ha a rendezvény helyszínbiztosítása, a személyi állomány biztosítása és a programtartás megvalósul, az eseményt a kötbérfizetés szemszögéből megvalósultnak kell tekinteni.

Vis major esetben, ha pl. szélsőséges időjárás veszélyeztetné a rendezvényt, a szolgáltatónak jogában áll kötbérmentesen lemondania a megvalósítást, és más időpontot felajánlania a rendezvény lebonyolítására.

Amennyiben a rendezvény kültéri elemeket és szolgáltatásokat is tartalmaz, az időjárás biztos megvalósításról a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

Ha egy rendezvény, vagy valamelyik eleme a kedvezőtlen időjárás miatt (pl. eső) nem valósítható meg jó minőségben, és az időjárás-állósága nem lett biztosítva (pl. megfelelő méretű és minőségű rendezvénysátorral), a meg nem valósulásból eredő hátrányért vagy színvonalesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ez esetben megrendelői lemondáskor a fenti kötbérfeltételek ugyanúgy érvényesek.

Szolgáltató egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztókra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, a XXVIII. pontban ismertetett módon és határidőn belül, elállhat a szerződéstől.

XXIII. HÁZIREND ÉS LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK

A Svábhegyi Csillagvizsgálóba lépő és ott szolgáltatást igénybe vevő Látogató maradéktalanul be kell, hogy tartsa az intézmény látogatásának házirendjét.

A házirend teljes változata a Csillagvizsgáló honlapján található (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu), és jelen szerződés elválaszthatatlan részének tekinthető.

A rövidített kivonatok a látogatható épületekben (előadóterem, Kupolák) kirögzítve olvashatók.

A csoportot vezető csillagász felhívja a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra.

A házirendben rögzített látogatási szabályok és feltételek, a látogatással kapcsolatos veszélyek, a baleset és anyagi felelősségvállalási körök a házirendben részletezettek.

XXIV. KÉP-, MOZGÓKÉP-  ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

A Csillagvizsgáló területén az épületekről, távcsövekről és eszközökről saját felhasználású kép-, mozgókép- és/vagy hangfelvétel készíthető.

Ezen felvételek internetes felületeken és a közösségi médiában nem kereskedelmi céllal közzétehetők, amennyiben a kép, a képaláírás, vagy a bejegyzés szövege megemlíti a Svábhegyi Csillagvizsgálót, mint helyszínt.

Kereskedelmi és reklámcéllal továbbá a közmédiában ismeretterjesztő, tájékoztató céllal megjelenő kép, video- és hangfelvételek készítése kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával, egyedi tárgyalás és szerződés alapján megengedett.

Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy Megrendelő a kép- vagy hangfelvétel készítése során fokozottan ügyeljen mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására, mások beleegyezése nélkül csak egyes személyeket nem exponáló tömegfelvételeket készítsen.

Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy Megrendelő az előadások alatt ne vakuzzon.

XXV. BIZTONSÁGI KAMERA ÜZEMELTETÉS

A Szolgáltató által üzemeltetett Svábhegyi Csillagvizsgáló területén biztonsági kamerarendszer működik, mely a Megrendelő és az intézményben tartózkodó, a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő más természetes személyek – együtt: Látogatók – biztonsága érdekében és vagyonvédelmi okokból felvételt rögzíthet és tárolhat.

A felvételt Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.

Különös esetek kivételével ezek a tárolási idő végeztével automatikusan törlődnek.

XXVI. TERMÉKVÁSÁRLÁS

A Svábhegyi Csillagvizsgáló brand alatt forgalmazott merchandising termékek elsősorban a Szolgáltató által üzemeltetett Csillagvizsgálóban, vagy kitelepült rendezvényeken vásárolhatók meg. Azok online, webáruházból való megvásárlására, illetve egyedi, e-mail útján történő megrendelésére jelenleg lehetőség nincs.

XXVII.  JOGFENNTARTÁS

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Szolgáltatóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Megrendelő részére 3 munkanapon belül.

XXVIII. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát

 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybe vétele között kevesebb, mint 14 nap telt el.

XXIX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terheli.
XXX. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2020. február 27-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

Felek tudomásul veszik, hogy szerződésmódosítás, illetve új ÁSZF kiadása esetén a foglalással kapcsolatos anyagi vállalások a foglalás időpontjában fennálló ÁSZF alapján, a látogatással kapcsolatos szabályok pedig a látogatás időpontjában érvényes, új ÁSZF alapján szabályozottak.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. (postacím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17. e-mail: magyarcsillagaszat@gmail.com)

Alulírott…………………………………………..kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja: ……………………………………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A szolgáltatás díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):


………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..