Adatvédelmi irányelvek

A Svábhegyi Csillagvizsgáló adatvédelmi tájékoztatója

Az adatvédelmi tájékoztató a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalának használatával kapcsolatos, és a szolgáltatások igénybe vétele során megvalósuló adatkezelési irányelveket tartalmazza.

A tájékoztató pdf formában letölthető itt: Svábhegyi Csillagvizsgáló Adatvédelmi tájékoztatója

A tájékoztató melléklete a ‘Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra‘ c. dokumentum, mely a weboldalon található cikkek, képek, anyagok szerzői jogi és továbbközlési feltételeit tartalmazza.

Az Adatvédelmi tájékoztató teljes szövege, a Jogi nyilatkozat mellékletével együtt itt olvasható:

 

A Magyar Csillagászati Nonprofit Kft.
külső adatvédelmi tájékoztatója

 

a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalának használatával és egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. függeléke:

 

A Svábhegyi Csillagvizsgáló szolgáltatásait, és a csillagvizsgáló honlapját (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu) a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft., továbbiakban MCSNKft. üzemelteti. Az MCSNKft. fontosabb cégadatai:

 • székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.,
 • a Svábhegyi Csillagvizsgáló telephelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17.
 • a Piszkéstetői Megfigyelő Állomás telephelye: 3234 Mátraszentimre, Galyatető Hrsz.:0234, 0235/2, 0246, 0247/2. Postacím: 3234 Up. Galyatető
 • cégjegyzékszám: 1-09-383310
 • adószám: 25967238-2-43
 • telefonszám: 30/268-4643
 • e-mail: info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu,
 • önállóan képviseli: Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető

Az MCSNKft., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, ide értve a www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu oldalon szolgáltatásainkra jelentkező látogatókat, és a fenti oldalon hirdetett szolgáltatásainkat igénybe vevő megrendelőket.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató ismerteti az MCSNKft. Adatkezelési Szabályzatának fontosabb vonatkozó fogalmait, és annak mellékletét képezve összefoglaló tájékoztatást ad a szolgáltatásainkat igénybe vevők adatainak kezeléséről.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS 2
 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4
 3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 5
 4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 7
 5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 11
 6. ADATFELDOLGOZÓK ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI CÍMZETTEK

NYILVÁNTARTÁSA                                                                                                        12

 1. AZ ADATKEZELÉS MENETE A KÜLÖNBÖZŐ ADATKEZELÉSI ESETEKBEN 16
 2. MELLÉKLET: Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra 21

 

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS:

 

Az MCSNKft. a következő fogalmakat használja Adatkezelési Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak és az Adatkezelőre vonatkozó jellemző példák részletes áttekintését.

 

Fogalom meghatározása Magyarázó és jellemző példa
Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődik, az ügyfél, a kamerával megfigyelt területre belépő, stb. Minden egyes adatkezelés során az érintett megfogalmazásra került.
Személyes adat fogalma: az érintettre vonatkozó bármely információ Név, cím, telefonszám,  e-mail cím, anyja neve, IP cím, bankszámlaszám, stb.
Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok Egészségi adat, egészségi állapot, vallási meggyőződés
Csillagvizsgáló: A természetben a 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. alatt található ingatlan.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság A gyakorlatban az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja Adatkezelő a 2. fejezetben meghatározott személy: Magyar Csillagászati Nonprofit Kft.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése Pl. egyszeri információkérés, ajánlatkérés, hírlevél küldés, stb.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából Érintett az adatok zárt/korlátozott kezelését kéri
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják Ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez!
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni Pl. azonosító kibocsátása és használata egy érintettel kapcsolatban
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele Adattovábbítás Partner felé, pl. bank, biztosító felé
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; Például könyvelés, tárhelyszolgáltatás, trélerezés, amelyeket az Adatkezelő külső vállalkozótól igénybe vesz
Adatfeldolgozó fogalma a GDPR alkalmazását követően: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel Pl. tárhelyszolgáltató, trélerező, stb.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges Elektronikusan tárolt adatok visszaállíthatatlan törlése
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása Pl. papír alapú dokumentumok fizikai megsemmisítése
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége Egy-egy adatkezelésben kezelt adatok összessége
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető Adatkezelő által használt elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartás
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak Pl. egy másik adatkezelő
Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását követően: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi Pl. hackelés eredménye, zsarolóvírus, adatszivárgás, adatlopás
Egészségügyi adat: az 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontja alapján az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) Valamilyen megbetegedés, étel vagy más allergia, stb.
Egészségügyi adat a GDPR alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek Ilyenek például az adatfeldolgozást végző szervezetek, mint amilyen egy külső marketinges cég, vagy éppen egy trélerezés feladatával megbízott vállalkozó.
Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka-, közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában Munkavállaló, megbízott, stb.
Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott
Önkéntes: Az Adatkezelővel önkéntesi szerződést kötött természetes személy
Gyakornok Az Adatkezelőnél szakmai gyakorlati/gyakornoki idejét töltő természetes személy
Weboldal A www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő
Közösségi oldal Példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/svabhegyicsillagvizsgalo/?ref=py_c linken elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi

 

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályi hátteret különösen figyelembe veszi:

 • évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

 

 

 1. AZ ADATKETZELÉS ALAPELVEI

 

Az Adatvédelmi Szabályzat a következő adatkezelési elveket szerint jár el, mely elvek egyben iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal:

 

 1. „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Adatkezelő az átláthatóság elvég a Külső adatvédelmi tájékoztatóval, valamint az adatvédelmi tisztviselő eljárásával, továbbá a Munkatársak érintett felé történő megfelelő tájékoztatásával teljesíti.

 

 1. Arányosság, szükségesség vagy adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

 

 1. Pontosság, naprakészség” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

 1. Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

 1. Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. Alkalmazott és alapértelmezett adatvédelem” gondolatisága: nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.

 

 

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 1. Jelen fejezet a Svábhegyi Csillagvizsgáló és az MCSNKft. szolgáltatásait igénybe vevő felek, és egyéb partnerek, továbbiakban az adatkezelésben érintettek érintettek személyes és különleges adataival kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről rendelkezik.

 

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.

 

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.

 

 1. A tájékoztatás és „hozzáférés joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
  1. az adatkezelés céljáról/céljairól,
  2. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (adatfeldolgozókról és adatközlés más címzettjeiről),
  4. az adatkezelés jogalapjáról, jogszerűségéről,
  5. az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  6. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
  7. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
  8. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, ha az érintett ilyen incidens alanyává vált.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha ezt az érintett kéri. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg fogja tagadni, ha

 

  1. a tájékoztatás hátrányosan érinti mások jogait, szabadságait

 

  1. törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.

 

  1. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente értesíti, ha jogszabály alapján fennáll ilyen kötelezettsége.

 

 1. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

 

Adatkezelő a helyesbítés megtörténtéről tájékoztatja az érintettet.

 

 1. A törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik a  profilalkotás vagy közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:

  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
  2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
  3. népegészségügy területét érintő közérdek;
  4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, az adatokhoz történő hozzáférést, ha valamelyik feltétel fennáll:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett a tiltakozott a profilalkotás; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

 

 1. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy
  1.  a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
  2. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a következő esetekben:

 

 1. ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 2. ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 3. az a-b. pontokon alapuló profilalkotás esetében;
 4. személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 

Például az érintett a személyes adatainak marketing célú értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult.  Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem lehet.

 

 

 

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Amennyiben az érintett az Adatkezelő (adatvédelmi tisztviselő) bármelyik döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult hatósághoz fordulni a hatóság által meghatározott feltételek betartásával.

 

 1. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 1. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest Pf. 9

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

 1. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 1. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI CÍMZETTEK NYILVÁNTARTÁSA

 

Az MCSNKft. mint adatkezelő működése során adatokat közvetíthet harmadik fél számára. Az adatfeldolgozók listáját, a kezelt adatok típusát és az adatkezelés okét az alábbi felsorolásban közöljük az érintettekkel, mely egyben az Adatvédelmi szabályzat II. sz. függeléke is.

 

 1. Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

 

Név: Avaka Kft.

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 139/B

Elérhetőségi adatok: +36 1 786 4425

Honlap: http://avaka.hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: http://avaka.hu/adatkezlesi-szabalyzat/

Továbbított adatok köre: Könyveléshez szükséges adóügyi bizonylatok, számlák, ezek hiányában szerződések. Vevő neve, címe, adószáma, vásárolt szolgáltatás neve, mennyisége, értéke.

 

 1. Számlázóprogram üzemeltetését biztosító cég, mint adatfeldolgozó:

 

Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Elérhetőségi adatok: info@szamlazz.hu

Honlap: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Továbbított adatok köre: Számla kiállításához szükséges adatok, így a vevő neve, címe, adószáma, a vásárolt tétel neve, mennyisége és értéke.

 

 1. Számlavezető bank, mint adatfeldolgozó:

 

Név: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.

Elérhetőségi adatok: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Honlap: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Maganszemelyek

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

Továbbított adatok köre: Banki átutalással vagy online bankkártyás szolgáltatással történő fizetés esetén a fizető fél neve, bankszámlaszáma vagy kártyaszáma, továbbá a transzfer időpontja és a vásárlás összege.

 

 1. Online bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató, mint adatfeldolgozó

 

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Elérhetőségi adatok: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/

Honlap: https://www.barion.com/hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Továbbított adatok köre: Bankkártyás fizetéshez szükséges adatok, így a vevő neve, a bankkártya adatai és a megrendelés összege. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 1. Adatkezelő webtárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

 

Tárhelyszolgáltató neve: RACKFOREST KFT.

Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 914549

Telefonszám: +36 70 362 4785

E-mail cím: info@rackforest.com

Webhely: https://rackforest.com/

Továbbított adatok köre: A www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu honlap tárhelye. A honlapra vonatkozóan szerkesztési joggal rendelkezik. Saját felhasználásra semmilyen adat exportálást nem végez.

A webtárhelyszolgáltató biztosítja a @svabhegyicsillagvizsgalo.hu doménhez tartozó emailcímeket, és ennek kapcsán a levelezőprogramban tárolja a Svábhegyi Csillagvizsgálóval emailen kommunikáló látogatók és megrendelők leveleit.

 

 1. A levelezési információk tárolását és a weboldal látogatásával kapcsolatos mérési adatokat gyűjtő adatfeldolgozó:

 

Név: Google LCC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA

Elérhetőségi adatok: https://www.google.com/contact/?hl=hu

Honlap: https://www.google.hu/?hl=hu

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://policies.google.com/privacy

Továbbított adatok köre:

Az elektronikus levelezési rendszer szolgáltató (https://www.google.com/intl/hu/gmail/about/) mind közvetlen email címen (svabhegyicsillagvizs@gmail.com), akár a @svabhegyicsillagvizsgalo.hu domének átirányításával végzi a látogatók, megrendelők által küldött elektronikus levelek kezelését, felhasználónév, email cím, IP cím és a levélben foglaltak tartalmának felhasználását a levelezőprogram adatkezelési irányelvei szerint.

A látogatóknak a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldal felkeresésével, és a weboldalon való mozgásával kapcsolatban a Google Analytics mérési szolgáltatásit igénybe vesszük. A weboldal eléréséhez a keresőoptimalizálás kapcsán bizonyos kulcsszavak esetén a Google AdWords szolgáltatásait igénybe vehetjük.

 

 1. Adatkezelő kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

 

Név: Vízió Hungary Communication Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt.

Elérhetőségi adatok: hello@viziobudapest.hu

Honlap: http://www.viziobudapest.hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: http://www.viziobudapest.hu/kapcsolat/

Továbbított adatok köre:

Marketing dizájn célok számára a megrendelő által megadott megjelenési adatok kezelése és dizájnja.

Közösségi média marketing során targetálás a Facebook és Instagram oldalakon.

Hírlevélküldés során megbízott hírlevélkezelés. A honlapon vagy más írott és dokumentált nyilatkozatban hírlevél szolgáltatásra feliratkozott érdeklődők email címeinek kezelése kizárólag a Svábhegyi Csillagvizsgáló hírlevelének kiküldése érdekében.

 

 1. Hírlevélküldő szolgáltatást végző adatfeldolgozó: Mailchimp

 

Név: The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőségi adatok: https://mailchimp.com/contact/

Honlap: https://mailchimp.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Végzett adatfeldolgozás célja: Hírlevél szolgáltatásához a MailChimp levélküldő rendszeren keresztól. A The Rocket Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik a Svábhegyi Csillagvizsgáló által küldött hírlevelek kezelésében, ennek során a hírlevélre feliratkozott érdeklődők email címét kezeli.

A MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez.

 

 1. Közösségi média kommunikációt biztosító adatfeldolgozók:

 

facebook közösségi média:

Név: Facebook Inc.

Székhely: Palo Alto, Kalifornia, USA, Menlo Park

Elérhetőségi adatok: https://hu-hu.facebook.com/facebook

Honlap: https://hu-hu.facebook.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Továbbított adatok köre: A látogatónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló facebook oldalával (https://www.facebook.com/svabhegyicsillagvizsgalo/?ref=py_c) kapcsolatos közösségi média látogatási és aktivitási tevékenységei, ideértve a felhasználónév, IP cím és profilkép felhasználását, lásd részletesebben a facebook adatkezelési szabályzatát (fent). Tájékoztatjuk, hogy a Svábhegyi Csillagvizsgáló fizetett facebook hirdetéseket és Facebook Pixel mérést és targetálást végezhet egyes posztjaival kapcsolatban.

 

Instagram közösségi média:

Név: Facebook Inc.

Székhely: Palo Alto, Kalifornia, USA, Menlo Park

Elérhetőségi adatok: https://about.instagram.com/about-us

Honlap: https://www.instagram.com/?hl=hu

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: https://help.instagram.com/519522125107875

Továbbított adatok köre: A látogatónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló instagram oldalával (https://www.instagram.com/svabhegyi_csillagvizsgalo/) kapcsolatos közösségi média látogatási és aktivitási tevékenységei, ideértve a felhasználónév, IP cím és profilképek kezelését, lásd részletesebben az instagram adatkezelési szabályzatát (fent).

 

 1. Videós előadásokat és tartalmakat tároló adatfeldolgozó:

 

Youtube videómegosztó oldal

Név: Google Inc.

Székhely: Mountain View, California, USA 2.

Honlap: www.youtube.com

Adatkezelési Tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

Továbbított adatok köre: Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS MENETE A KÜLÖNBÖZŐ ADATKEZELÉSI ESETEKBEN

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek tájékoztatási kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a svabhegyicsillagvizsg@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adattovábbítás adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került II. sz. függelékben (jelen dokumentum 6. pontja)

 

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés független az információkérés módjától.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd alább törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Az ajánlatkérés és -adás különböző módokon történhet, adatkezelés független a módtól, formától.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább érvényességi időtartam vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Megállapodás megkötése, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd alább 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Időpontegyeztetés

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, hogy mi annak konkrét célja, vagy hogy ki (Adatkezelő vagy érintett) kezdeményezi.

Példa lehet partner, vagy leendő partner képviselőjének időpontegyeztetése az Adatkezelővel, vagy éjszakai vagy nappali programokra, pl. csillagvizsgálati túrákra, szolgáltatásokra történő egyeztetés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet. Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Oktatással, képzéssel, tréninggel kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az oktatás, képzés, tréning során megszerzett adatok kezelése, ha az érintettek nem Munkatársak, hanem például külsős érintettek, pl. egy tanfolyam kapcsán.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
szolgáltatás (oktatás, képzés, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpontokban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen Lásd alább. elévülésig, vagy 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek, esetenként szerződő fél

 

Ajándékutalvánnyal (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az ajándékutalvány vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban Lásd alább Érvényességi időben

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Reklamáció/panaszkezelés

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd alább. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az adatkezelő számára lásd alább. elévülésig vagy törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítése

Ilyen felvételek történhetnek nappali/éjszakai program kapcsán, vagy oktatáson, tréningen, egyéb rendezvényen is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön lásd alább. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Rendezvényszervezés

Ide tartoznak például a szervezeten kívüli érintettek részére szervezett rendezvények, vagy a Munkatársak számára szervezett események is.

Rendezvény lehet diákolimpia vagy csapatépítő esemény is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen Lásd alább elévülés vagy 8 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Hírlevél küldése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd alább Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni lásd alább lásd alább jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan

sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától

érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Táborozással kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettek azonosítása, az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultságaik megállapítása, a szolgáltatás nyújtása, teljesítése és szükség esetén a kapcsolattartás megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) Minden természetes személy, akinek adatát az érintett az Adatkezelő számára megadja az Adatkezelő által szervezett táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) megigénylése kapcsán. Érintettek különösen a gyermekek, valamint a gyermekek törvényes képviselői. Lásd alább Lásd alább

 

 

elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

Blog-használat

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel és különösen blog bejegyzéseivel kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul aki az Adatkezelő által biztosított blog-hoz személyes adatainak megadása mellett hozzászól Lásd alább törlési kérelemig elektronikusan, manuálisan érintettek

 

Fizetett online előadás megtekintése

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az Érintett hozzáférése a megvásárolt tartalomhoz szerződéses kötelezettség teljesítése

 

minden természetes személy, aki az online előadásra jegyet vásárol Lásd alább érintett leiratkozásáig elektronikusan történik

 

szerződő Érintettek

 

Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jelentkezés az idegenvezetési szolgáltatásra önkéntes hozzájáruláson alapul. ha e jogalap nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a megállapodás lesz minden természetes személy, aki jelentkezik a szolgáltatásra lásd alább 8 évig, hogy a kiállított számla alátámasztásául szolgáljon. elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Ide tartozik az adatok továbbítása és átadása is.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás  szállítás) teljesítése hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd alább. Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 

 

 

 

A külső adatvédelmi tájékoztató aktuális verziója lezárva:

 1. november hó 1. nap

                                                                                   Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető

                                                                               Magyar Csillagászati Nonprofit Kft.

 

 

 

 1. MELLÉKLET:

 

Jogi nyilatkozat saját üzemeltetésű weboldalra

 

Jelen weboldalt (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu) a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. (székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17., cégjegyzékszám: 01-09-383310, adószáma: 25967238-2-43) kezeli.

 

Bevezetés:

 

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt a nyilatkozatban megfogalmazottak betartására. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog:

 

A weboldal szerzői jogi műnek minősül.

 

Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és a másolt tartalmat más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Svábhegyi Csillagvizsgáló, Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva.

 

A weboldal, és annak egyes tartalmai nem tekinthetők sem a Magyar Csillagászat Kft., sem a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont hivatalos állásfoglalásának. Ettől függetlenül a weboldal mindkét szervezetet képviseli, az utóbbival kapcsolatban a legnagyobb magyar csillagászati kutatóintézet renoméját öregbíti. Ezzel összhangban tilos a weboldal tartalmát tudománytalan, áltudományos, vagy negatív színben feltüntetett módon idézni.

 

A weboldal, annak egyes aloldalai és blogbejegyzései előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül, url címekkel hiperhivatkozásként más weboldalakra feltehetők és a közösségi médiában megoszhatók, amennyiben a közzétételi kontextus nem tér el jelentősen a weblaprészen vagy blogbejegyzésben közöl tartalom mondanivalójától.

A weboldal egyes részeinek, különösen a képeknek és a blogbejegyzéseknek, ill. azok részleteinek más honlapon vagy közösségi médiában való nem üzleti célú hivatkozása vagy továbbközlése esetén jelen weboldalt minden esetben hiperhivatkozással fel kell tüntetni, vagy amennyiben ez nem lehetséges (pl. közösségi média bejegyzés), a Svábhegyi Csillagvizsgáló nevet jól láthatóan fel kell tüntetni.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének, különös tekintettel ideértve a weboldal blogbejegyzéseit és egyéb cikkeit, tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Magyar Csillagászati Nonprofit Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

 

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a fenti feltételeket megszegő, vagy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként bruttó 25.000 Ft, képenként bruttó 100.000.- Ft, videónként 300.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség:

 

A weboldal tartalmát a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

 

A törvény által megengedett mértékig a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt, ideértve az égi jelenségekkel és azok megfigyelhetőségável kapcsolatos előrejelzéseket;
 • a weboldalon bemutatott csillagászati megfigyelések egyéni vagy csoportos végzésével kapcsolatos bármilyen, képzetlenségből származó anyagi kárt és személyi sérülést, különösen ideértve a nappali és Nap megfigyelésével kapcsolatos szem- és műszersérüléseket, vagy az éjszakai megfigyelések rossz fényviszonyaiből eredő műszer- és személyi sérüléséket;
 • a weboldal használatának lehetetlensége;
 • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló látogatásával kapcsolatos felétételekről és felelősségvállalásról a weblapon az Általános Szerződési Feltételek menüpontban olvashat, mely jelen nyilatkozattól függetlenül szabályozza a látogatási feltételeket.

 

A weboldalon feltüntetett hiperhivatkozások:

 

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. A Svábhegyi Csillagvizsgáló más honlapokról átvett képek weblapon való közlése esetén minden esetben feltünteti a kép forrását.

 

Beágyazott technológia:

 

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ:

 

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. számára weboldalon történő kihelyezésre, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információk valódiságának vizsgálatával kapcsolatban.

 

Adatvédelem:

 

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 

Kapcsolatfelvétel:

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a Magyar Csillagászati Nonprofit Kft.-vel:

e-mail cím: info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu, telefonszám: +36 30/268-4643

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Tárhelyszolgáltató neve: RACKFOREST KFT.

Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 914549

Telefonszám: +36 70 362 4785

E-mail cím: info@rackforest.com

Webhely: https://rackforest.com/

 

 

Egyéb rendelkezések:

 

A Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

 

 

Aktuális verzió lezárva: 2021. május hó 5. nap

                                                                                   Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető

                                                                               Magyar Csillagászati Nonprofit Kft.